MICQRC

NÁZOV | POPIS | SPOJENIA | GENERAL | STRINGS | SKUPINA | KONTAKTY | POZRITE E©TE | AUTORI |

NÁZOV

~/.micq/micqrc − Konfiguraèný súbor pre micq

POPIS

Táto manová stránka popisuje konfiguraèný súbor pre micq. Ten pozostáva z niekoµkých sekcií zaèínajúcich [section], kde section je názov sekcie. Názvy súbor alebo adresárov sú relatívne k základnemu prieèinku, zvyèajne ~/.micq/.

SPOJENIA

Connection . Táto sekcia popisuje spojenie vo vnútri ICQ. Zvyèajne sú dvoch druhov, navzájom súvisiacich: spojenie s ICQ serverom a spojenie pre peer-to-peer komunikáciu. Mô¾ete e¹te ma» spojenie pre vzdialené ovládanie: to znamená, ¾e FIFO buffer je otvorený a riadky z neho èítané sú interpretované takisto ako vstupné riadky.

type type [auto]

Nastaví typ spojenia na type, è mô¾e by» icq5 pre spojenie na ICQ v5 server, icq8 pre spojenie na ICQ v8 server, peer pre peer-to-peer spojenie, alebo remote pre vzdialené ovládanie FIFO. Ak je nastavené auto , vytvorí toto spojenie pri ¹tarte. Toto mô¾ete preferova», ak máte niekoµko UIN, aby spojenie kore¹pondovalo s UIN, ktoré pou¾ívate.

version nr

Nastaví verziu protokolu pre spojenie na nr. Pamätajte, ¾e pre serverové spojenia, verzie 5, 7 a 8 sú podporované, pre peer-to-peer sú podporované verzie 6, 7 a 8. Vzdialené ovládanie FIFO je bez urèenia verzie.

server server

Nastaví server pripojenia na server. Default hodnota je login.icq.com. Nepou¾íva sa pre peer-to-peer spojenia. Pre vzdialené ovládanie je to cesta k FIFO, ktorá sa má vytvori».

port port

Nastaví port spojenia na server na port, alebo port pre peer-to-peer komunikáciu na port.

uin UIN

Nastaví UIN prelogin na UIN. Nepou¾íva sa pre peer-to-peer spojenia a FIFO.

password [password]

Nastaví heslo pre login na password. Nepou¾íva sa pre peer-to-peer spojenie. Ak je vynechané, po¾iada o heslo pri ¹tarte. Poznámka: u¾ívatelia BeOS nemô¾u vynecha» heslo.

status nr

Status nastavovaný pri logine na nr. Status mô¾e by»:

0

online

1

away

5

not available

17

occupied

19

do not disturb

32

free for chat

256

invisible

Pre peer-to-peer spojenie je toto pou¾ívané pre nastavenie priameho spojenia:

1

Sme za firewallom a nemô¾eme prija» spojenie. ®iadne ïal¹ie pokusy.

2

Sme za firewallom, ale pou¾ívame SOCKS a mô¾eme prija» spojenie.

4

Nie sme za firewallom. Toto je default nastavenie.

FIFO pre vzdialené ovládanie nepou¾íva toto nastavenie.

GENERAL

General . Sekcia zahàòa nastavenia pre SOCKS 5, ktoré prípadne mô¾u pou¾íva» vlastnú sekciu, hlavné nastavenia, TCL startup skripty a nastavenia niektorých re»azcov.

s5_use number

nastaví number na 0 pre zákazanie 1 pre povolenie.

s5_host host

Pripája» na socks 5 proxy na hosta host.

s5_port port

Pripája» na socks 5 proxy na port port.

s5_auth number

Nastaví number na 0 pre vynechanie autentifikácie 1 pre autentifikáciu.

s5_name name

Identifikova» ako user name pre socks 5 proxy.

s5_pass password

Autentifikova» heslom password pre socks 5 proxy.

Niekoµko nastavení pre udr¾iavanie súboru je zvyèajne na zaèiatku súboru micqrc:

encoding file encoding

©pecifikuje kódovanie súboru encoding. mICQ zapí¹e tento súbor ako utf8 ak je utf8 zapnuté, inak pou¾ije lokálne nastavenie kódovania. Ak je utf8 vypnuté, mICQ odmietne naèíta» súbor, ak kódovanie nastavené v tomto kµúèi nesúhlasí s aktuálnym lokálny nastavením.

encoding local encoding

©pecifikuje kódovanie terminálu u¾ívateµa encoding. Prepisuje kódovanie získané z pemenných prostredia.

encoding remote encoding

Nastaví kódovanie pre meta data na serveri, vrátane hesla, na encoding. Toto kódodvanie je tie¾ pou¾ívané pre komunikáciu s ïal¹ími kontaktami, ktorých klient nepodporuje utf8 kódovanie správ, ak nie je ¹peciálne nastavené kódovanie pre tento kontakt.

format nr

Nastaví formát tohoto súboru na nr. Aktuálne je len formát 1 podporovaný.

Ïla¹ie nastavenia:

verbose level

Nastaví úroveò hlá¹ok pri ¹tarte na level.

auto_away time

Nastaví èas pre stav "Preè" na time sekúnd. Nastavenie 0 Zru¹í stav "Preè".

Screen_width width

Nastaví default ¹írku obrazovky na width. Ak nie je nastavená, nastavenie 0, 80 bude pou¾ité. Toto je potrebné, ak sa dá rozlí¹enie zisti» a¾ poèas behu programu.

set delbs on|off

Ak je nastavené on, ponechá znak delete ako backspace. Ak je off, ponechá ho ako delete.

set funny on|off

Vypne alebo zapne zábavné "funny" správy.

set color on|off

Vypne alebo zapne pou¾itie farieb.

set hermit on|off

Ak je nastavené on, ignoruje v¹etky správy od kontaktov mimo zoznam.

set log on|off

Vypne alebo zapne logovanie.

set logonoff on|off

Ak loguje, vypne alebo zapne logovanie online/offline zmien stavu.

set auto on|off

Vypne alebo zapne automatické odpovede.

set uinprompt on|off

Vypne alebo zapne pu¾itie nick-u poslednej prijatej správy vo výzve.

set autosave on|off

Vypne alebo zapne automatické ukladanie súboru micqrc.

set autofinger on|off

Vypne alebo zapne automatický finger nových UIN.

set linebreak type

Nastaví zalamovanie prichádzajúcich správ na type, ktorý mô¾e by» simple zvyèajné lámanie riadkov, break zalomenie riadku pred ka¾dou správou, indent zalomenie v¹etkých èastí správy smart zalomenie, ak sa riadok správy nezmestí na riadok obrazovky.

set tabs simple|cycle|cycleall

Výber spôsobu tabuµkového výpisu. Star¹ie verzie mICQ poznajú len simple, ktorý pracuje len s príkazom msg a dokonèuje príkaz a zaobrazuje v¹etky kontakty, ktore poslali alebo ktorým boli poslané správy. V¹etok text za nick je stratený. cycle rotovane zobrazuje v¹etky online kontakty zo zoznamu kontaktov. Ponecháva v¹etky textové vstupy nedotknuté, ale nemô¾e pridáva» príkaz msg . cycleall je ako cycle, ale pre v¹etky kontakty (nielen online).

set silent type

Potlaèí urèité výstupy, zmeny stavu pre on a zmenu stavu, loginy a logouty pre complete.

chat nr

Nastaví náhodnú skupinu na nr. Pou¾ite -1 na vypnutie, a 49 pre mICQ (ktoré je default).

Nakoniec, urèité stringy mô¾u by» definované:

color scheme nr

Nastaví farebnú schému na nr.

color use color

Nastaví farbu color pre use. use mô¾e by» none, server, client, message, contact, sent, ack, error, debug alebo incoming, kým color mô¾e by» black, red, green, yellow, blue, magenta, cyan, white, none, alebo bold alebo ich kombinácia (bold, musí by» posledná, aby mala efekt), alebo akákoµvek definícia farby platná pre terminál u¾ívateµa.

logplace file|dir

Výber súboru pre logovanie ako file, alebo adresáru pre logovanie dir. Pamôtajte, ¾e cesta je pova¾ovaná za adresár ak konèí /.

sound on|beep|off|event

Urèí, èo sa stane pri zvonèeku. on alebo beep jednoducho pípne, off neurobí niè, kým event zavolá skript pre správu udalostí.

event script

Nastaví skript pre vykonanie pri udalosti na script. Je volaný s týmito parametrami:
1. Typ IM, aktuálne len icq.
2. UIN kontaktu, súvisiaceho s udalos»ou, alebo 0.
3. Prezývka (nick) kontaktu, súvisiaceho s udalos»ou, alebo prázdny re»azec.
4. Re»azec global.
5. Typ udalosti, ktorý mô¾e by» msg, on, off, beep alebo status, kde onandoff sú pre prichádzajúce a odchádzajúce správy. Tento zozname nemô¾e by» roz¹írený.
6. Pre správy, typ správy, pre odchádzajúce kontakty, predchádzajúci stav a pre prichádzajúce kontakty alebo zmeny stavu, inak 0.
7. Text správy.
Poznámka: z bezpeènostných dôvodov, jednoduché úvodzovky mô¾u by» nahradené dvojitými, text správy mô¾e by» orezaný.

auto status string

Nastaví automatickú odpoveï ma status status na string. Táto voµba mô¾e by» opakovaná pre v¹etky mo¾né hodnoty: away, na, dnd, occ, inv, a ffc ako status.

STRINGS

Sekcia Strings obsahuje aliasy príkazov.

alter <old> <new>

premenuje príkaz old na new. Poznámka: pôvodné mená mô¾u by» stále platné, s výnimkou konfliktov s novým new . Pre názvy príkazov pozri micq(7). Táto voµba mô¾e by» opakovaná podµa rozhodnutia.
Poznámka: táto voµba je zastaralá.

alias <alias> <expansion>

Definuje alias s menom alias ktorý nahrádza expansion. Ak je prítomný re»azec %s v expansion, je nahradený ïal¹ími argumentami, inak je pripojený. Novinka v 0.4.10.

SKUPINA

Group . Sekcia kontaktov s skupín kontaktov a mô¾e by» opakovaná podµa potreby. Má tieto príkazy:

server <type><uin>

Nastaví serverové spojenie typu type, ktorý mô¾e by» icqv8 pre ICQ server verzie 8 alebo icqv5 pre ICQ server verzie 5, a pre UIN uin. Ak je príkaz vynechaný, prvé serverové spojenie je pou¾ité.

label <label>

Nastaví názov skupiny na label. Ak je contacts-type-uin, je to zoznam kontaktov pre toto serverové spojenie.

id <id>

Nastaví ID tejto skupiny na id. 0 znamená nedefinované ID. Toto je nastavené pri downloade skupiny kontaktov.

entry <id> <uin>

Pridá kontakt s UIN uin ako ID id do tejto skupiny kontaktov.

KONTAKTY

Sekcia Contacts obsahuje globálny zoznam kontaktov. Mô¾e sa sta» zastaralou.

[*][~][^] uin nick

Priradí u¾ívateµovi UIN uin prezývku nick. Ak je zadané * , u¾ívateµ vás mô¾e vidie», ak ste Neviditeµný. Ak je zadané ~ , u¾ívateµ vás stále vidí offline. Ak je zadané ^ , ignorujete u¾ívateµa. Ak je UIN pou¾ité viackrát, v¹etky okrem prvého sú pova¾ovane za aliasy.

POZRITE E©TE

micq(1), micq(7)

AUTORI

Táto manová stránka bolá napísaná Jamesom Morrisonom <[email protected]>. Bola prepísaná do novej syntaxe configu Rüdigerom Kuhlmannom <[email protected]>. Do slovenèiny prelo¾il Ján Staník <[email protected]>. Akékoµvek chyby prekladu oznamujte jemu.