MICQ

NÁZOV | POPIS | PRÍKAZY PRE POSIELANIE SPRÁV | PRÍKAZY SÚVISIACE SO STAVMI | PRÍKAZY SÚVISIACE S VYH¥ADÁVANÍM A ZOBRAZOVANÍM INÝCH U®ÍVATE¥OV | PRÍKAZY PRE ZOZNAM KONTAKTOV | PRÍKAZY SÚVISIACE S VA©IM ICQ ÚÈTOM | PRÍKAZY PRE KONFIGURÁCIU KLIENTA MICQ | COMMANDS CONCERNING ADVANCED FEATURES | PRÍKAZY PRE SKRIPTOVANIE | POZRITE E©TE | AUTORI |

NÁZOV

mICQ - príkazy programu

POPIS

Táto manová stránka popisuje príkazy mICQ. Táto stránka obsahuje tie isté informácie ako online help, ale podrobnej¹ie a rozsiahlej¹ie. Konvencia: hranaté zátvorky ([]) sú urèené pre voliteµné argumenty, kým znaky (<>) popisujú argumenty (hodnoty argumentov, opaène definujú kµúèové slová). Konkrétne, <uin> urèuje konkrétne UIN, a <contacts> èiarkami oddelený zoznam kontaktov, èo mô¾u by» UIN alebo prezývky (nick). Ak sú posledným argumentom, kontakty mô¾u by» oddeµované medzerami.

PRÍKAZY PRE POSIELANIE SPRÁV

msg <contacts> [<message>]

Po¹le správu kontaktom (kontaktu) contacts. Bez message, alebo s message konèiacou obráteným lomítkom (\), sa zapne re¾im pre viacriadkovú správu. Pre odoslanie takejto správy napí¹te bodku (.) na samostatný riadok. Pre zru¹enie správy napí¹te hash znak (#) na samostatný riadok.
Odchádzajúce a prichádzajúce správy sú rozdielne znaèené podµa spôsobu doruèenia. ««« a »»» oznaèuje správy posielané cez priame spojenie. «%« a »%» oznaèuje správy posielané cez priame kryptované spojenie (vy¾aduje GnuTLS alebo OpenSSL zapnuté pri kompilácii). «<< a >>» oznaèujú icq8 (tie¾ nazývané type−2) správy. Napokon, <<< a >>> oznaèujú icq5 správy, tie¾ nazývané type−1, type−4 alebo offline správy. Tento druh správ nie je povrdzovaný.
Správa je najskôr posielaná cez existujúce priame spojenie; ak nie je e¹te ¾iadne andviazané, vytvorí sa jedno na pozadí pre ïal¹ie správy. Ak nie je otvorené priame spojenie, alebo ak nie je správa istý èas potvrdená, spojenie je neplatné a vy¹le sa ïal¹í pokus: type−2 správa. Tento krok sa preskakuje ak vzdialená strana nemá dostatoèné mo¾nosti prija» ju. Ak je vynechaný, vypr¹aním èasu alebo návratovou chybou, napríklad druhá strana zmenila stav na offline poèas doruèovania, správa je posielaná ako ordinárny typ type−4 správy.
Ak vzdialená strana doká¾e prija» správy, správy sú posielané v UTF−8 kódovaní a dostatoène oznaèené. Inak, správy sú posielané v kódovaní vzdialeného klienta alebo, ak nie je nastavené, v default kódovaní. type−1, type−4 a offline správy nemô¾u by» kódované, a úspech prenosu non−USASCII−znakov je závislé od správnej konfigurácie a heuristiky.

a [<message>]

Po¹le správu osobe, ktorej ste naposledy posielali správu. Viï msg pre ïal¹ie detaily.

r [<message>]

Odpovie na poslednú prijatú správu. Viï msg pre ïal¹ie detaily.

url <contacts> <url> <message>

Po¹le správy message ako url v¹etkým kontaktom contacts.

sms [<nick>] [<cell>] <message>

Po¹le SMS správu message na mobilné telefónne èíslo cell, v tvare +<country code><number>, alebo na mobilné telefónne èíslo kontaktu nick, ktoré bude nastavené na cell ak e¹te nie je nastavené. Nemusíte ¹pecifikova» cell alebo nick ak u¾ je mobilné telefónne èíslo zadané. Nesprávne èísla budú odstránené z nick´s metadata.

getauto [auto|away|na|dnd|occ|ffc] [<contacts>]

Po¾iada o automatickú odpoveï od kontaktov contacts pre zadaný stav, kde away je pre Preè, na pre Nedostupný, dnd pre Neru¹i», occ pre Zaneprázdnený a ffc pre Voµný k rozhovoru. Ak auto alebo niè nie je zadané, vy¾iada sa automatická správa od kontaktov pre ich aktuálny stav. Kontakty nevyhovoujúce stavu budú ignorované Novinka on 0.4.10.

auth [req|grant|deny|add] <contacts>

Povolí alebo zaká¾e v¹etkým kontaktom contacts pridáva» vás do ich zoznamov, po¾iada v¹etky kontakty contacts o právo prida» ich do vá¹ho zoznamu alebo oznámi kontaktom contacts informáciu o tom, ¾e ste ich pridali do vá¹ho zoznamu.

resend <contacts>

Rozpo¹le poslednú správu viacerým kontaktom contacts.

last [<contacts>]

Zobrazí poslednú správu prijaú od contact, alebo od kohokoµvek, kto u¾ poslal správu.

h <contact> [<last> [<count>]]

history <contact> [<last> [<count>]]

Zobrazí správy od <contact> z log súborov. Zaène last poslednou správou, alebo ak −last kde last je záporné, zaène 20 poslednou správou, a zobrazí count správ, default 20 ak nie je urèené.

historyd <contact> [<date> [<count>]]

Zobrazí správy od <contact> z log súborov. Zaène dátumom date, zadanom v ISO 8601 formáte, buï YYYY−MM−DD alebo YYYY−MM−DDTHH:MM:SS, a zobrazí count správ, default 20 ak nie je urèené.

find <contact> <pattern>

Vyhµadá vzor pattern bez ohµadu na veµkos» písmen v log súbore kontaktu contact.

finds <contact> <pattern>

Vyhµadá vzor pattern s prihliadnutím na veµkos» písmen v log súbore kontaktu contact.

tabs

Zobrazí zoznam u¾ívateµov, ktorých mô¾ete prepína».

PRÍKAZY SÚVISIACE SO STAVMI

login

Skratka pre conn login. Otvorí prvé serverové spojenie.

online

Zmení stav na Online.

away [<message>]

Zmení stav na Preè. Voliteµne nastaví doèasnú správu pre tento stav na message.

na [<message>]

Zmení stav na Nedostupný. Voliteµne nastaví doèasnú správu pre tento stav na message.

occ [<message>]

Nastaví stan na Zaneprázdnený. Voliteµne nastaví doèasnú správu pre tento stav na message.

dnd [<message>]

Zmení stav na Neru¹i». Voliteµne nastaví doèasnú správu pre tento stav na message.

ffc [<message>]

Zmení stav na Voµný k rozhovoru. Voliteµne nastaví doèasnú správu pre tento stav na message.

inv

Zmení stav na Neviditeµný.

change [<number> [<message>]]

Zmení stav na number. Bez number zobrazí zoznam dostupných re¾imov. Voliteµne nastaví doèasnú správu pre tento stav na message.

PRÍKAZY SÚVISIACE S VYH¥ADÁVANÍM A ZOBRAZOVANÍM INÝCH U®ÍVATE¥OV

f <contacts>

finger <contacts>

Zobrazí podrobné informácie pre kontakty <contacts>.

ss <contacts>

Zobrazí v¹etky ulo¾ené podrobné informácie pre kontakty <contacts>.

i

Zobrazí v¹etkých vo va¹om zozname ignorovaných.

s [<contacts>]

Zobrazí vá¹ aktuálny stav alebo stav v¹ekých kontaktov contacts podrobne, vrátane v¹etkých aliasov.

e, ee, eg, eeg, ev, eev, egv, eegv, w, ww, wg, wwg, wv, wwv, wgv, wwgv

Zobrazí èas» vá¹ho zoznamu kontaktov. Nasledujúce príznaky sú zobrazené v prvom ståpci:

+

Nie je skutoèný kontakt, len alias niektorého. Len pre ww.

#

Tento záznam nie je vo va¹om zozname kontaktov, ale UIN u¾ bolo niekedy pou¾ité. Len pre w a ww.

*

Tento kontakt mô¾e vidie» vá¹ stav, ak ste Neviditeµný.

Tento kontakt vás nemô¾e vôbec vidie».

^

Tento kontakt je ignorovaný: ¾iadne správy, ¾iadne zmeny stavu.

Príkazy ww* a ee* sú skupinou príkazov pre zobrazenie ïal¹ieho ståpca s príznakmi priameho spojenia. Ak je prvý ståpec prázdny, je tento príznak zobrazený pre prvý kontakt vyhovujúci príkazom, okrem ^.

&

Priame spojenie je nadviazané.

|

Priame spojenie zlyhalo.

:

Priame spojenie je práve nadväzované.

^

Nie je otvorené priame spojenie, ale sú známe IP adresa a èíslo portu.

Ïal¹í ståpec pridaný pre ww* a ee* skupinu kontaktov zobrazuje stav zodpovedajúci serverovému zoznamu kontaktov:

S

Kontakt je v zozname na serveri, a má tam by».

s

Kontakt je v zozname na server ale nemá tam by».

.

Kontakt nie je v zozname na serveri, ale mal by tam by». Zvyèajne to znamená "authorization required".

´ ´

Kontakt nie je v zozname na serveri a ani tam nemá by».

e [<group>]

Zobrazí v¹etky online kontakty z vá¹ho zoznamu. Zobrazí aj vá¹ stav.

ee [<group>]

Zobrazí podrobne v¹etky online kontakty z vá¹ho zoznamu.

eg, eeg

Ako vy¹¹ie, zoradené podµa skupín. Novinka v 0.4.10.

w, ww, wg, wwg

Ako vy¹¹ie, ale vrátane offline kontaktov.

ev, eev, egv, eegv, wv, wwv, wgv, wwgv

Ako vy¹¹ie, ale vrátane skrytých kontaktov (s voµbou shadow priamo nastavenou). Novinka v 0.5.

ewide

©iroký zoznam online kontaktov z vá¹ho zoznamu.

wide

©iroký zoznam v¹etkých z vá¹ho zoznamu.

search

search <em@il>

search <contact>

search <first> <last>

Vyhladá u¾ívatela s emailovou adresou em@il , alebo nickom nick (nesmie obsahova» @), alebo podµa krstného mena first , alebo priezviska last. Bez argumentu bude príkaz spustený v dialógu, ktorý po¾iada o nick, meno, priezvisko, emailovú adresu a ïalsie údaje, podµa ktorých bude vyhµadávat.

rand [<number>]

Vyberie náhodne u¾ívateµa zo záujmovej skupiny number. Ak number nie je zadané, zobrazí záujmové skupiny.

PRÍKAZY PRE ZOZNAM KONTAKTOV

add <uin> <nickname>

Pridá uin do vá¹ho zoznamu kontaktov ako nickname.

add <contact> <alias>

Poznámka: musíte pou¾i» príkaz save aby sa zmena stala trvalou.

addalias <contact> <alias>

Pridá alias alias pre nickname. Novinka (addalias) v 0.4.10.
Poznámka: musíte pou¾i» príkaz save aby sa zmena stala trvalou.

add [<group> [<contacts>]

addgroup <group> [<contacts>]

Pridá v¹etky kontakty contacts do skupiny group, ktorá bude vytvorená, ak e¹te neexistuje v prípade pou¾itia addgroup. Novinka v 0.4.10.
Poznámka: musíte pou¾i» save , aby sa zmeny stali trvalými.

rem [all] <contacts>

remalias [all] <contacts>

Odstráni aliasy pre contacts. Ak je nejaký nick podledným aliasom, alebo ak je zadané if all , odstráni kompletne celý kontakt.
Novinka (remalias) v 0.4.10. Poznámka: musíte pou¾i» save , aby sa zmeny stali trvalými.

rem [all] <group>

rem <group> <contacts>

remgroup [all] <group>

remgroup <group> <contacts>

Odstráni v¹etky kontakty contacts zo skupiny group, alebo odstráni celú skupinu ak all je zadané. Novinka v 0.4.10. Poznámka: musíte pou¾i» save , aby sa zmeny stali trvalými.

togig <contacts>

Prepína pre contact´s ignorovanie správ a zmien stavu.

toginv <contacts>

Prepína viditeµnos» pre contacts.

togvis <contacts>

Prepína, èi contacts vás mô¾u vidie», ak ste Neviditeµný.

PRÍKAZY SÚVISIACE S VA©IM ICQ ÚÈTOM

pass <password>

Zmení heslo pre vá¹ ICQ úèet na password.
Poznámka: heslo nesmie zaèína» na ó (byte 0xf3).
Poznámka: musíte pou¾i» save aby sa heslo zapísalo do konfiguraèného súboru ~/.micq/micqrc (viï. micqrc(7)), inak heslo nebude súhlasi» pri ïal¹om logine.

update

Aktualizuje va¹e základné údaje (email, nickname, atï.).

other

Aktualizuje ïal¹ie údajeako vek a pohlavie.

about

Aktualizuje informácie o vás.

setr [<number>]

Nastaví náhodnú skupinu na number. Bez argumentu zobrazí zoznam záujmových skupín.

reg <password>

Vytvorí nový ICQ úèet s heslom password.

PRÍKAZY PRE KONFIGURÁCIU KLIENTA MICQ

verbose [<level>]

Nastaví úroveò hlasitosti na level, alebo zobrazí aktuálnu úroveò. Úroveò je súbor príznakov:

8

Zobrazuje chyby protokolu.

16

Zobrazuje tvorbu a odstraòovanie paketov.

32

Zobrazuje po¾iadavky na front.

64

Zobrazuje vytvorené a odstránené spojenia.

256

Zobrazuje v6 pakety a ich obsah.

4096

Zobrazuje v7/v8 pakety.

8192

Zobrazuje hexdump v7/v8 paketov.

16284

Ukladá tieto pakety na disk.

65536

Zobrazuje peer−to−peer pakety.

131072

Zobrazujehexdump peer−to−peer paketov.

262144

Ukladá tieto pakety na disk.

2097152

Zobrazuje peer−to−peer handshake (výmenu).

4194304

Zobrazuje I/O nastavenie spojenia.

Tak¾e ka¾dá nenulová úroveò hlásení zobrazuje viac informácií, a ka¾dá úroveò vy¹¹ia ne¾ 1 ïal¹ie.

clear

Vyma¾e obrazovku.

sound [on|off|event]

Prepína zvuk on alebo off, alebo nastaví skript udalosti event pre pípnutie. Nová syntax pre 0.4.10.

autoaway [<timeout>|on|off]

Nastaví timeout na timeout, alebo zapne automatický stav Preè on s pou¾itím naposledy nastaveného èasu, alebo vypne automatický stav Preè off, zachovávajúc naposledy nastavený èas. Timeout 0 je ekvivalentný off. Ak nie je vlo¾ený ¾iaden argument, zobrazí aktuálne nastavenie.

auto [on|off]

Zapína alebo vypína automatické odpovede. Bez parametru zobrazí automatické správy.

auto <status> <message>

Zmení automatickú odpoveï pre stav status na message.

alias [<alias> <expansion>]

Vytvorí nový alias alias nahradzujúci expansion. Bez parametrov vypí¹e v¹etky súèasné aliasy. Ak sa v re»azci expansion nachádza re»azec %s, tento bude nahradený ïal¹ími argumentami ak bol zadaný alias, inak tieto re»azce budú pripojené. Novinka v 0.4.10.

unalias <alias>

Odstráni alias alias. Novinka v 0.4.10.

lang [<lang>|<nr>] ...

Prepne jazyk a kódovanie na lang, urèený IDO kódom alebo re»azcom nr. Pre výber nastavení z premenných prostredia LANG, LC_ALL a LC_MESSAGES, pou¾ite !, auto alebo default. Pre zakázanie prekladov pou¾ite ., none o unload. Pre ladiace informácie zaraïte pre príkaz debug. Pre zábavné správy zaraïte za príkaz @fun.

Súbory v ~/.micq/i18n/*.i18n majú prednos» pred globálnymi, kým "funny" (zábavné) majú prednos» pred ¹tandartnými.

Mô¾ete ¹pecifikova» toµko argumentov, koµko si prajete, to znamená. ¾e pre preklad jediného re»azca è. 117 v nemèine a prepnutie spä» mô¾ete pou¾i» "trans de 117 default".

uptime

Zobrazí ako dlho mICQ be¾í a ¹tatistiku.

set <option> <value>

Nastaví voµbu option na on alebo off, alebo nastaví voµbu option urèeným zoznamom hodnôt value. option mo¾e by»:

color:

pou¾íva» farby,

delbs:

delete znak ako backspace,

funny:

pou¾íva» zábavné správy,

auto:

posiela» automatické odpovede, ak ste napr. Preè,

uinprompt:

zobrazi» posledný nick v shell výzve,

autosave:

automaticky uklada»,

autofinger:

automatický finger nových UIN,

linebreak:

nastavuje ¹týl zalamovania riadkov v správach na simple, pre jednoduchý výpis správy za nick-om a zalomenie, break, pre pridanie prázdneho riadku pred ka¾dú prichádzajúcu správu, indent, v¹etky riadky správy umiestni pod nick, alebo smart, pridá zalomenie riadku len ak sa správa nezmestí do riadku obrazovky;

Novinky v 0.4.10. Voµby hermit, log, logonoff, silent, tabs boli odstránené pre 0.5; pou¾ite príkaz opt pre ne.

opt [<contact>|<contact group>|connection|global [<option> [<value>]]]

Nastavenie option pre kontakt contact, skupinu kontaktov contact group, pre aktuálne spojenie alebo globálne na hodnotu value, alebo zobrazí aktuálne nastavenie alebo zobrazí v¹etky nastavenia a ich hodnoty.
Keï sa vyhodnocujú nastavenia pre kontakty, pou¾ije sa nastavenie samotného kontaktu, ak je nastavené; inak, ak kontakt nále¾í do skupiny, pou¾ije sa nastavenie skupiny, ak je nastavené; inak, ak kontakt nále¾í serverovému spojeniu (ktoré nie je e¹te odstránené, pou¾ije sa nastavenie tohoto spojenia; inak sa pou¾ije globálne nastavenie. Ïalej sú default hodnoty pre integer 0, FALSE pre boolean, farba "no color", ak nie je nastavená kliantom a prázdny re»azec pre string.
Poèas vyhodnocovania nastavení skupiny kontaktov, platí to isté ako vy¹¹ie, nastavenia sa dedia zo spojenia, alebo z globálnych nastavení.
Nasledujúce nastavenia sú prítomné, s typom a pou¾iteµnos»ou:

colorscheme integer global

Èíslo farebnej schémy pre pou¾itie. Nastavte 0 na zakázanie a pou¾ite farby definované ni¾¹ie.

colornone color global

Definícia farieb pre obyèajný text. Kµúèové slová black, red, green, yellow, blue, magenta, cyan, white, none, a bold sú programom rozpoznané a nahradené ANSI sekvenciami. Pamätajte, ¾e ka¾dá farba zahàòa none, tak¾e ¹pecifikujte bold v¾dy za farbou. Ka¾dý text je interpretovaný ako escape sekvencia.

colorserver color global

Farba pre serverové výstupy.

colorclient color global

Farba pre výstupy klienta.

colorinvchar color global

Farba pre nesprávne znaky daného kódovania.

colorerror color global

Farba pre chybové hlásenia.

colordebug color global

Farba pre ladiace informácie.

colorquote color global

Farba pre citovaný text.

webaware boolean connection

Viditeµnos» na webe.

hideip boolean connection

Skrývanie IP adresy klienta.

dcauth boolean connection

Viditeµnos» IP adresy autorizovanými kontaktami.

dccont boolean connection

Viditeµnos» IP adresy kontaktami.

obeysbl boolean connection

Naèítavanie zoznamu kontaktov zo serveru pri logine. Toto nevy¾aduje autorizáciu, ktorá je ignorovaná pre lokálne kontakty.

ignore boolean contact

Ignorovanie správ od tohoto kontaktu.

hidefrom boolean contact

Viditeµnos» pre tento kontakt.

intimate boolean contact

V¾dy viditeµný pre tento kontakt.

logonoff boolean contact

Logova» online a offline stavy kontaktu.

logchange boolean contact

Logova» zmeny stavu pre kontakt.

logmess boolean contact

Logova» správy pre tento kontakt.

showonoff boolean contact

Zobrazova» online a offline zmeny stavu pre kontakt.

showchange boolean contact

Zobrazova» zmeny stavu pre tento kontakt.

wantsbl boolean contact

Zaradi» kontakt do serverového zoznamu kontaktov.

shadow boolean contact

Skrýva» kontakt pri výpise *v skupinou príkazov.

local boolean contact

Kontakt nie je skutoèný kontakt, ale len alias pre niektorý.

encoding string contact

Kódovanie pre správy, ktorých ktorých kódovanie nie je definované.

tabspool integer contact

Prida» kontakt do výpisu pri ¹tarte.

autoaway string contact

Správa pre stav Preè kontaktu.

autona string contact

Správa pre stav Nedostupný kontaktu.

autoocc string contact

Správa pre stav Zaneprázdnený kontaktu.

autodnd string contact

Správa pre stav Neru¹i» kontaktu.

autoffc string contact

Správa pre stav Voµný k rozhovoru kontaktu.

colormessage string contact

Farba správ pre tento kontakt.

colorsent string contact

Farba odoslaných správ pre kontakt.

colorack string contact

Farba potvrdených správ pre kontakt.

colorincoming string contact

Farba prijatých správ od kontaktu.

colorcontact string contact

Farba pre iný alias.

Novinka v 0.5.

optcontact <contact> [<option> [<value>]]

Nastaví alebo zobrazí nastavenie option alebo v¹etky nastavenia kontaktu contact. Novinka v 0.5.

optgroup <group> [<option> [<value>]]

Nastaví alebo zobrazí nastavenie option alebo v¹etky nastavenia skupiny group. Novinka v 0.5.

optconnection [<option> [<value>]]

Nastaví alebo zobrazí nastavenie spojenia option. Novinka v 0.5.

optglobal [<option> [<value>]]

Nastaví alebo zobrazí globálne nastavenie option. Novinka v 0.5.

save

Ulo¾í aktuálne nastavenia do konfiguraèného súboru ~/.micq/micqrc, ak nie je ¹pecifikovaný iný. Výstraha: odstráni v¹etky poznámky zo súboru.

q

quit

exit

Ukonèí mICQ. Aliasy quit a exit sú novinkou od 0.4.10.

x

Ukonèí mICQ bez ulo¾enia nastavení. Novinka v 0.5.

COMMANDS CONCERNING ADVANCED FEATURES

meta [show|load|save|set|get|rget] <contacts>

Spracuje meta data pre kontakty contacts. Podpríkazy:

show

Zobrazí metadata v¹etkých kontaktov contacts

load

Naèíta meta data pre v¹etky kontakty contacts z disku a zobrazí ich.

save

Ulo¾í meta data v¹etkých kontaktov contacts na disk.

set

Uploaduje va¹e meta data na server.

get

Stiahne v¹etky meta data pre v¹etky kontakty contacts zo serveru a zobrazí ich.

getr

Získa meta data pre kontakt, ktorý poslal poslednú správu zo severu a zobrazí ich.

Novinka v 0.4.10.

file [...]

Alias pre príkaz peer file. Novinka v 0.4.10.

accept [...]

Alias pre peer accept. Novinka v 0.4.10.4.

peer <command> <uin|nick>

Vykoná príkaz command pre u¾ívateµa urèeného UIN uin alebo prezývkou nick.

open

Nadvia¾e peer-to-peer spojenie prostredníctvom TCP pre u¾ívateµa.

close

Ukonèí a zresetuje peer-to-peer spojenie s u¾ívateµom.

off

Vypne pokusy o vytvorenie spojenia pre posielanie správ kým nie je výhradne povolené alebo nastavené.

file <file> <description>

Po¹le súbor file s popisom description.

files [<file> <as>]... <description>

Po¹le viac súborov kontaktu contact. Pre ka¾dú dvojicu názov fyzického súboru file a jeho mena as, ktoré sa zobrazí príjemcovi. Ak as je ’/’, meno súboru bez cesty je odoslané, a ak je alias súboru ’.’ po¹le sa zhodné meno.

accept [<contact>] [<id>]

Prija» prichádzajúci súbor od kontaktu contact s urèeným ID id. Ak je len jedna po¾iadavka na príjem súboru, argumenty contact and id mô¾u by» vybechané, inak nie je mo¾né urèi» ktorý príjem je autorizovaný.

deny [<contact>] [<id>] [<reason>]

Zaká¾e príjem súboru od kontaktu contact s urèeným ID id so zdôvodnením reason.

login [...]

Alias pre conn login. Novinka v 0.4.10.4.

conn [<command> <nr>]

Zobrazí v¹etky spojenia alebo vykoná príkaz command na spojení nr.

open

Otvorí zadané alebo prvé serverové spojenie.

login

Otvorí zadané alebo prvé serverové spojenie.

close

Ukonèí zadané spojenie. Týmto sa odstránia aj doèasné spojenia.

remove

Ukonèí a odstráni zadané (doèasné) spojenie.

select

Vyberie zadané serverové spojenie ako aktuálne. nr mô¾e by» èíslo spojenia alebo UIN pou¾ité pre spojenie.

contact [<command>]

Pracuje so zoznamom kontaktov na serveri:

show

Stiahne zoznam kontaktov zo serveru a zobrazí ho.

diff

Stiahne zoznam kontaktov zo serveru a zobrazí len kontakty (dvojice uin/nick), ktoré nie sú v lokálnom zozname kontaktov.

import

Stiahne zoznam kontaktov zo serveru a pridaá v¹etky kontakty do lokálneho zoznamu.

Zatiaµ nie je mo¾nos» uploadu zoznamu kontaktov.

peek <contacts>

Zistí pre ka¾dý kontakt informáciu o online stave. Kvôli nedostatku v ICQ protokole nie je mo¾né získa» ïal¹ie informácie týmto príkazom.
Poznámka: takmer nikdy to nefunguje.

as <nr|uin> <cmd>

Vykoná príkaz mICQ cmd pre spojenie nr alebo pre kontakt uin

PRÍKAZY PRE SKRIPTOVANIE

tclscript <file>

Spustí tcl skript file, ktorý mô¾e ma» relatívnu cestu vzhµadom k základnému adresáru mICQ.

tcl <string>

Spustí príkaz TCL string. Napí¹te tcl micq help pre získanie ïal¹ích mICQ príkazov týkajúcich sa TCL.

POZRITE E©TE

micq(1), micqrc(5)

AUTORI

Táto manová stránka bola prelo¾ená Jánom Staníkom <[email protected]> z manovej stránky vytvorenej Jamesom Morrisonom <[email protected]> (ako základná referenèná príruèka interaktívnych príkazov mICQ ) a upravenej do súèasnej podoby Rüdigerom Kuhlmannom <[email protected]>.